محتوای دوره
روز اول (شروع)
شروع آموزش ساخت ربات تلگرام
0/2
روز دوم
روز دوم آموزش
0/2
روز سوم
روز سوم آموزش
0/2
روز هفتم
0/1
آموزش ربات تلگرام با پایتون 😍
درباره درس

آشنایی و معرفی دوره

به گفتگو بپیوندید
0% تکمیل