محتوای دوره
روز سوم
وكيل يك شي در پايتون، بررسي مفهوم representation و متد repr در پايتون
0/1
روز هشتم
0/1
آموزش رایگان شی گرایی با پایتون
لطفاً ابتدا درس قبلی را تکمیل کنید
قسمت اول
0% تکمیل