لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.
نام و نام خانوادگی
رویداد دیکدکاپ 2 را چگونه ارزیابی میکنید؟
سوالات دیکدکاپ 2 را چگونه ارزیابی میکنید؟
تیم منتورینگ دیکدکاپ 2 را چگونه ارزیابی میکنید؟
تیم داوری دیکدکاپ 2 را چگونه ارزیابی میکنید؟
تسلط تیم های برگزاری و منتورینگ دیکدکاپ 2 را چگونه ارزیابی میکنید؟
تیم برگزاری دیکدکاپ 2 را چگونه ارزیابی میکنید؟
نظم دیکدکاپ 2 را چگونه ارزیابی میکنید؟
رفتار و اخلاق تیم های برگزاری و منتورینگ دیکدکاپ 2 را چگونه ارزیابی میکنید؟
پذیرایی دیکدکاپ 2 را چگونه ارزیابی میکنید؟